ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a https://aktívmelanomaszures.hu oldalhoz.

Jelen ÁFF tartalmazza Dr. Gerzanics Viktor e.v. (posta cím: 1024 Budapest, Margit krt. 39 1em. 1. ajtó, továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett https://www.aktívmelanomaszures.hu címen elérhető weboldal használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére, vonatkozó Általános Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, az online időpont foglalási rendszerrel és szolgáltatásainkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. Alapadatok
 • A szolgáltató neve: Dr.Gerzanics Viktor e.v.
 • A szolgáltató székhelye: 
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: gerzanicsviktor75@gmail.com
 • A szolgáltató telefonszáma: +36 20 433 7145
 • Adószáma: 66321224-139
 • Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nemzeti Adó és Vámhivatal – Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása (EVNY)
 • A szerződés nyelve: magyar
 1. Felhasználási Feltételek hatálya

2.1 Jelen felhasználási feltételek az aktivmelanomaszures.hu weboldal használata, az azon elérhető szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed.

2.2 A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen felhasználási feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényés a Grt. vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.3 A jelen felhasználási feltételek 2018.10.10. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

2.4 A Felhasználási Feltételeket Szolgáltató módosíthatja.

2.5 A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésekor az aktivmelanomaszures.hu weboldalon közzéteszi.

 1. Az aktivmelanomaszures.hu weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

3.1 A Felhasználó, amennyiben belép az aktivmelanomaszures.hu weboldalra, és annak tartalmát bármilyen módon olvassa a felhasználási feltételek jelen fejezetében foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen fejezetben foglaltak elfogadása feltételét képezi az aktivmelanomaszures.hu weboldalon használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a aktivmelanomaszures.hu weboldal tartalmának megtekintésére.

3.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az aktivmelanomaszures.hu weboldal tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak betartásával megszüntesse.

3.3 A Szolgáltató nem garantálja, hogy az aktivmelanomaszures.hu weboldalhoz való hozzáférés zökkenőmentes. A hozzáférés Szolgáltatónak fel nem róható hibáiból, továbbá az esetleges üzemzavarokból eredő károkért Szolgáltató kizárja felelősséget.

 1. Szerzői jogok

4.1 A Szolgáltató fenntart magának minden jogot az aktivmelanomaszures.hu weboldalon, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

4.2 Tilos az aktivmelanomaszures.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4.3 Az aktivmelanomaszures.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

4.4 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire. A szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Szolgáltató szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

4.5 Tilos továbbá az aktivmelanomaszures.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel az aktivmelanomaszures.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő).

4.6 Az aktivmelanomaszures.hu név, logo szerzői jogi és védjegyoltalmi védelmet élvez, felhasználásuk a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

4.7 Felhasználó a weboldal egyes részeit saját felhasználás céljából a merevlemezére lementheti, vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a weboldal így többszörözött részének a tovább használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

 1. Vegyes Rendelkezések

5.1 A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mint ha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

5.2 Ha a jelen felhasználási feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

5.3 Amennyiben a Szolgáltató az Felhasználási Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a felhasználási feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

5.4 Szolgáltató és a Felhasználó a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Szolgáltató és a Felhasználó a jelen felhasználási feltételek hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

 1. Az igénybe vehető szolgáltatások köre

1.1.  A weboldalon feltüntetett szolgáltatások fizikális úton az Aktív Melanoma Szűrés rendelőjében vehetők igénybe,de biztosítjuk a jogot, hogy a igénybe vevő előzetesen online időpontot foglaljon, és ilyen módon biztosítsa magának a kezelést, vagy egyéb szolgáltatást. A kezelések és szolgáltatások árai jól látható módon fel vannak tüntetve a weboldalon és kiemelten az időpont foglalás folyamatakor is betekinthetők illetve letölthetők.

1.2 A szolgáltatások főbb csoportjai:

 • Konzultáció
 • Vizsgálatok
 • Kezelés
 • Sürgősségi ellátás
 • Kiszállás
 • Adminisztráció

2018.10.10.

FIGYELEM! Az ÁFF, illetve az Adatvédelmi irányelvek 2018.05.25.-i határnappal hatályba lépett GDPR szabályozásnak megfelelően kerültek kidolgozásra.